Es consideren activitats complementàries les que no figurant expressament incloses en els plans i programes oficials, tenen com a finalitat el perfeccionament i l’ampliació de la tasca educativa, cultural i social realitzada pel centre, de manera que es completa el procés de formació dels alumnes mitjançant el desenvolupament de determinats aspectes del projecte educatiu.

   

   Organitzem i programem totes les activitat complementàries incloses en la P.G.A. dels centres , ja siguen proposades pels l'equips docenst o per les A.M.P.A. .